Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra
Maharashtra Goverment

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी

National Emblem
कोविड फंड देणगीसाठी संदेश

“मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी”, महाराष्ट्र राज्य, आपले स्वागत करीत आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील तसेच देशातील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने सहाय्यता देणे, हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे उद्दिष्ट आहे. पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात अशा मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधीत नागरिकांना “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते.

समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठीही या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते.

*पावतीसाठी नेहमीचे प्रश्न क्रमांक 16 पहावा.