Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra
Maharashtra Goverment

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी

National Emblem

संपर्क

प्रशासकीय अधिकारी
श्री. सचिन कुर्वे
मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव , मंत्रालय, मुंबई
ई मेल: sec1[dot]cm[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
श्री. प्रशांत सी. मयेकर
मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई
दुरध्वनी: ०२२-२२८५६१२९
ई मेल: prashant[dot]mayekar[at]nic[dot]in
श्री. सुभाष नागप
सहायक संचालक, निधी व लेखा, मंत्रालय, मुंबई
दुरध्वनी: ०२२-२२०२५५४०
श्री. शिरीष पालव
लेखा अधिकारी, निधी व लेखा, मंत्रालय, मुंबई
ई मेल: shirish[dot]palav69[at]gov[dot]in
श्री. शिल्पा नातू
कक्ष अधिकारी, निधी व लेखा, मंत्रालय, मुंबई
ई मेल: so6[dot]cmo[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
..........................................................................................................................................................................................................................................

कार्यालयाचा पत्ता :- मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष, मुख्यमंत्री कार्यालय, ६ वा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मुंबई-४०००३२ दूरध्वनी क्रमांक - ०२२-२२०२६९४८