Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी

National Emblem
अ.क्र. देणगीदाराचे नाव रक्कम (रूपये) तारीख
1 P A TO S P BULDANA , 4795928/- 15-01-2024
2 Avadhut Dinkar Sathe 500000/- 31-03-2022
3 SEALANT AND GASKET INDIA 470000/- 17-02-2022
4 Justice N V Dabholkar 340000/- 16-02-2024
5 MAHARASHTRA VEEZ KAMGAR MAHASANGH 300000/- 08-01-2024
6 BHARATI RANJIT DESHMUKH 278453/- 11-07-2023
7 Vijay Vithal Girkar 176173/- 03-08-2021
8 Parag Alavani 175973/- 02-08-2021
9 Mahesh Dinkar Pathak 175000/- 28-03-2024
10 HEAD MASTER NEW ENGLISH HIGH SCHOOL WARDHA, 153049/- 23-02-2024