Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी

National Emblem
अ.क्र. देणगीदाराचे नाव रक्कम (रूपये) तारीख
1 COMPTROLLER MAHATMA PHULE KRISHI VIDYAPEET RAHURI 3988082/- 02-03-2022
2 MUMBAI POLICE FOUNDATION 1100000/- 26-01-2022
3 ANKUSH RAMBHAU NAWALE 842320/- 11-09-2019
4 VAKO SEALS PVT LTD 750000/- 26-03-2020
5 NGL FINE CHEM LIMITED 750000/- 30-03-2020
6 SGNY AND SJNY TRUST 500000/- 19-08-2019
7 BHAGINI NIVEDITA SAH BANK 500000/- 13-09-2019
8 BHAGINI NIVEDITA SAH BANK 500000/- 07-04-2020
9 Shashwat Belapurkar 500000/- 11-08-2019
10 Avadhut Dinkar Sathe 500000/- 31-03-2022