Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी

National Emblem
अ.क्र. देणगीदाराचे नाव रक्कम (रूपये) तारीख
1 Avadhut Dinkar Sathe 500000/- 31-03-2022
2 SEALANT AND GASKET INDIA 470000/- 17-02-2022
3 Justice N V Dabholkar 340000/- 16-02-2024
4 MAHARASHTRA VEEZ KAMGAR MAHASANGH 300000/- 08-01-2024
5 BHARATI RANJIT DESHMUKH 278453/- 11-07-2023
6 Vijay Vithal Girkar 176173/- 03-08-2021
7 Parag Alavani 175973/- 02-08-2021
8 Mohammad Enayat Kagalwala 153000/- 21-02-2022
9 S GURUMURTHY 150000/- 22-03-2021
10 Ameet Bhaskar Satam 150000/- 10-08-2021