Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी

National Emblem
अ.क्र. देणगीदाराचे नाव रक्कम (रूपये) तारीख
1 GURU IMPS 6322458049 2147483647/- 29-12-2023
2 ADMINISTRATIVE OFFICER AND D D O TRAFFIC BRANCH WORLI MUMBAI 378241/- 12-07-2023
3 GATVIKAS ADHIKARI 184426/- 17-08-2023
4 B D O P S UDGIR 147977/- 11-08-2023
5 BDO P S KAGAL VE 143443/- 25-01-2023
6 ROSELIN CH 113700/- 31-07-2023
7 Vijaykumar rama khandekar 110000/- 31-03-2024
8 SHUHAB AZIZ KAZI 100000/- 27-03-2023
9 BSV GIRGAON 72935/- 15-07-2023
10 GAT SHIKSHANADHI 70032/- 16-01-2024
11 VIDYA MANDIR JAN 66344/- 26-03-2024
12 SACHIV MUKHADHYP 65168/- 13-07-2023
13 VYIKATSH MAD VID 61680/- 08-02-2024
14 ADARSH COLLEGE O 60901/- 10-08-2023
15 JUNIOR COLLEGE O 57385/- 21-11-2023
16 DATTATRAYA K SONAWANE 50000/- 19-03-2024
17 DATTATRAYA K SONAWANE 50000/- 19-03-2024
18 H M GAJANAN VIDYA 48415/- 18-07-2023
19 Amrapali XX2711 47000/- 07-02-2023
20 PRACHYRA SACHIV 46983/- 13-07-2023