Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra

Chief Minister's Relief Fund

National Emblem

Top Donors List - Chief Minister's Relief Fund (Drought-2015)

Sr.no Donor Name Amount(Rs) Date
1 Divisional Commissioner Office,Pune 75723248/- 03-03-2018
2 JAIN INTERNATIONAL ORGANISATION 5100000/- 22-08-2018
3 Padambhushan Krantiveer Dr. Nagnathanna Naikwadi Hutatma Kisan Ahir S. 2800000/- 21-09-2018
4 THE SANJIVANI TAKLI SAHAKARI SAKHAR KARKHANA LTD 2608592/- 21-08-2018
5 MOHANRAO SHINDE SAHKARI SAKHR KARKHANA LTD., Mohannagar 916722/- 29-08-2018
6 Agasti Sahakari Sakhar Karkhana Ltd., Akola 887000/- 05-11-2015
7 SURINDER SHARMA 585001/- 31-08-2018
8 अमर हिंद मंडळ, दादर 500000/- 14-11-2017
9 SREE NARAYANA MANDIRA SAMITI 500000/- 25-04-2018
10 Maharashtra State Lawn Tennis Association 500000/- 10-04-2018