Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra

Chief Minister's Relief Fund

National Emblem

Top Donors List - Chief Minister's Relief Fund (Drought-2015)

Sr.no Donor Name Amount(Rs) Date
1 LWBT PVT LTD 350000/- 01-09-2017
2 Shrikant K Bapaye 100001/- 28-04-2017
3 shri Sadgurus Educational 100000/- 15-03-2018
4 KLAUS MULTIPARKING SYSTEM 100000/- 11-03-2017
5 JAILAXMI SUGAR PRODUCTS 99147/- 26-09-2018
6 SHRIKANT KESHAV BAPAE 80000/- 05-06-2018
7 Anjali Apte 80000/- 31-03-2018
8 Ravindra baban kolpe 60000/- 30-12-2018
9 Raghunath Gopal Ranade 50000/- 01-03-2018
10 Shashikala Ranade 50000/- 03-03-2018