Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra

Chief Minister's Relief Fund

National Emblem
Sr.no Donor Name Amount(Rs) Date
1 P A TO S P BULDANA , 4795928/- 15-01-2024
2 MOHANRAO SHINDE SAHAKARI SAKHAR KARKHANA LIMITED 1273900/- 02-07-2024
3 Avadhut Dinkar Sathe 500000/- 31-03-2022
4 SEALANT AND GASKET INDIA 470000/- 17-02-2022
5 Justice N V Dabholkar 340000/- 16-02-2024
6 MAHARASHTRA VEEZ KAMGAR MAHASANGH 300000/- 08-01-2024
7 BHARATI RANJIT DESHMUKH 278453/- 11-07-2023
8 Vijay Vithal Girkar 176173/- 03-08-2021
9 Parag Alavani 175973/- 02-08-2021
10 Mahesh Dinkar Pathak 175000/- 28-03-2024