Chief Minister Releif Fund,MahaRashtra

Chief Minister's Relief Fund

National Emblem

Top Donors List - Chief Minister's Relief Fund (Drought-2015)

Sr.no Donor Name Amount(Rs) Date
1 M.V.I.R.D. CENTRE 3100000/- 04-11-2017
2 अपर पोलीस अधिक्षक बुलडाणा 2803909/- 12-09-2017
3 Maharashtra Rajya Mathadi Transport And General Kamgar Union 2500000/- 20-09-2017
4 पोलीस अधीक्षक बीड 2417990/- 18-08-2017
5 पोलीस अधीक्षक सोलापूर ग्रामीण, 2297407/- 04-08-2017
6 Sahakarmaharshi Bhausaheb Thorat Sahakari Sakhar Karkhana Ltd, Ahamadn, 1746792/- 19-09-2016
7 Blue Dart Express Limited, Mumbai 1700000/- 31-03-2017
8 पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 1441130/- 23-08-2017
9 KRANTIAGRANI DR G D BAPU LAD SAHAKARI KAKHAR KARKHANA LTD 1270014/- 29-08-2017
10 HInd Offshore Private Ltd., Mumbai 1251000/- 24-03-2017